«بانیک اینترنشنال» کیست؟

[Banik International]

بانیک اینترنشنال یک سازمان پیشرو، صاحب سبک، خلاق و نوآور در حوزه مشاوره مدیریت و اجرای آن است که سیستمی و متدولوژیک، کل نگر، یکپارچه، راهکارهای منحصر به فرد را با بهره گیری از تیم های چند تخصصی ارائه می دهد و کسب و کارها در صنایع گوناگون داخل یا خارج کشور را به سوی رستگاری راهبری می کند.

چرا بانیک؟

[Why Banik]

 • سیستمی و متدولوژیک (Methodologic)
 • همه جانبه، راهکار جامع (Total Solution & Holistic)
 • یکپارچه (Integrated)
 • کاربردی، عملگرا و عملیاتی (Practical)
 • به روز (Cutting Edge)
 • هم افزا و ارزش آفرین (Synergic)
 • متناسب با شرایط محیطی (Contextual)
 • تن دوخت، منحصر به فرد و اختصاصی (Exclusive & Unique)
 • تخصصی، علمی و حرفه ای (Professional)
 • با بهره گیری از تیمهای چندتخصصی (Multi-Expert Team)
 • الهام بخش و سه سَر بُرد (Inspiring & Win-Win-Win)
 • ارزشمدار و اخلاق گرا (Moral & Ethics Based)
۱۰۰

دانش و تخصص برند و برندآفرینی

۲۰

خلاقیت استراتژیک در بخش های مرتبط با برند

۲۰

مهارت ها و ابزارهای کاربردی برندینگ

۵۰

تجربه حرفه ای و تخصصی مرتبط با برندینگ

۸۰

رویکرد جامع، استراتژیک و چندتخصصی به مقوله برندینگ

چشم انداز و ماموریت ما

[Our Vision & Mission]

چشم انداز بانیک [۱]:رستگاری کسب و کارهای شایسته، نوآور، باهویت و اخلاق مدار و بانیان نیک کسب و کار

چشم انداز بانیک [۲]: بی نیازی همه بانیان نیک کسب و کار از خدمات اولیه [سطح ۱]* بانیک به واسطه ارتقای فرهنگ و تخصص های مدیریتی درون سازمانی و در نتیجه تبدیل شدن واحد خدمات سطح ۱ بانیک به یک موسسه انتقال تجربه عام المنفعه.
* تعریف خدمات سطح ۱، خدمات سطح ۲ و خدمات سطح ۳ در شرح خدمات بانیک موجود است.

ماموریت:[نخست] شناسایی، درک و شناساندن فیل کسب و کار به کسب و کارآفرینان برای پرداختن همه جانبه، کل نگر و یکپارچه به سازمان و اجرای آن.
[و سپس] خدمت، ارزش آفرینی و تحول سازمانهای پیشرو که به بلوغ بهره گیری از مشاوره مدیریت و راهبری سازمان خود رسیده اند از طریق برنامه ریزی، اجرا، نظارت و یکپارچه سازی خدمات مشاوره و راهبری سازمانی.

فلسفه وجودی ما

[Our Philosophy]

رستگاری در کسب و کار، نه کار یک نفر و نه یک تیم است. تیم های چند تخصصی همچون اعضای یک ارکستر با رویکرد هماهنگ و هم افزا با رهبری یکپارچه، سازمان ها را به سوی موفقیت می برند. فلسفه وجودی بانیک، رهبری ارکستر کسب و کارها تا رستگاری است.

مخاطبان بانیک

[Our Audience]

مخاطبان بانیک: همان ۳ تا ۵ درصد نخبگان کسب و کار، پیشروان و مدعیان حرفه ای گری در کسب و کار که رویکرد کل نگر، سیستمی و یکپارچه به کسب و کار خود دارند.

اعتماد به سیستم خود و مشاور حرفه ای بیرونی دارند.

اعتقاد به سرمایه گذاری های زیرساختی، بلندمدت و عمیق و علمی و ارائه راهکار جامع و یکپارچه برای رسیدن به رستگاری در کسب و کار دارند.

و اعتبار عملیاتی کردن اعتقادات خود را از طریق اعتماد به نفس و مشاوره بیرونی کسب کرده اند.

هیأت مدیره بانیک

[Board of Directors]

سروش آروند

سروش آروند

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

بهنود الله وردی نیک

بهنود الله وردی نیک

بنیانگذار و مشاور استراتژیک

منصور شهسواری

منصور شهسواری

عضو هیات مدیره

بهرام شهریاری

بهرام شهریاری

عضو هیات مدیره

علی عبدالله زاده

علی عبدالله زاده

عضو هیات مدیره

جمال موسوی

جمال موسوی

عضو هیات مدیره

همکاران استراتژیک و زیرمجموعه های بانیک

[Banik SBU’s]