چهار وجه تمایز مهم بانیک با نیکان دیگر!

بینش «۳۶۰ درجه»

بانیک بینش «۳۶۰ درجه» دارد و رویکردی همه جانبه به کسب و کارها دارد و سازمان را به صورت یک کل مطالعه و بررسی می کند. این بررسی شامل تمام مناسبات درون سازمانی، مخاطبان سازمان، محیط صنعت و حوزه فعالیت سازمان و ارتباطات سازمانی می شود.

خلق «هویت» اختصاصی

بانیک «هویت» اختصاصی خلق می کند و به دنبال خلق استراتژی های خلاقانه برای سازمان ها است. ما معتقدیم که سازمان ها همانند انسان منحصر به فرد هستند و یک نسخه واحد برای تمامی سازمان ها وجود ندارد، بنابراین با توجه به خصوصیات هر سازمان هویتی منحصر به فرد خلق می کنیم.

بینش و عمل «یکپارچه»

بانیک «یکپارچه» می بیند و عمل می کند؛ نه تنها در بررسی، تحلیل و ارائه راهکار به کسب و کارها نگاهی یکپارچه و ۳۶۰ درجه داریم، خودمان نیز تمام مناسبات و ارکان سازمان را به صورت یکپارچه تحلیل می کنیم و عملکردی یکپارچه داریم بنابراین با توجه به جزئیات بر کلیات تمرکز می کنیم.

«الهام بخشی»

بانیک «الهام بخشی» می کند و فرهنگ سازمانی خود را نشر می دهد و افراد را در معرض تجربه های خلاقانه قرار می دهد. با تیم های حرفه ای و خلاق همکاری می کند و برای رستگاری کسب و کارها به دنبال راه های نوین است تا آنها را در رسیدن به رستگاری همراهی نماید.