واحدهای استراتژیک

طراحی تجربه

شهاب عظیمیان

شهاب عظیمیان

تجارب و تخصص های میان رشته ای، امروز جز لاینفک راهبری یکپارچه و مشاوره مدیریت محسوب می شود و فلسفه تاسیس دپارتمان های تخصصی صنایع در بانیک اینترنشنال است.

Storytelling

سهیل شهبازلو

سهیل شهبازلو

تجارب و تخصص های میان رشته ای، امروز جز لاینفک راهبری یکپارچه و مشاوره مدیریت محسوب می شود و فلسفه تاسیس دپارتمان های تخصصی صنایع در بانیک اینترنشنال است.

آموزش

سینا افشاری نیا

سینا افشاری نیا

تجارب و تخصص های میان رشته ای، امروز جز لاینفک راهبری یکپارچه و مشاوره مدیریت محسوب می شود و فلسفه تاسیس دپارتمان های تخصصی صنایع در بانیک اینترنشنال است.