فرهنگ ظاهری |حال و هوای بانیک|

[BANik Climate]

بانیک جایی است که به نظر «لاکچری» می رسد اما مردمی مهربان و خوشرو دارد.

پذیرایی گرم و مفصلی انجام می دهند و با اینکه صداقت و مهربانی فراوانی در آنها وجود دارد، اما به شدت دقیق و علمی و جامع، قدرتمندانه، باغرور و عزت نفس بالا [تا حد خودشیفتگی] و با کلامی متمایز و منحصر به فرد سخن می گویند.

در فرهنگ «بانیک»، مشتری ارباب نیست. مشتری کودک هم نیست که بخواهیم آنرا تربیت کنیم و رشد دهیم. ما هم ارباب مشتری نیستیم. مشتری ذینفع ماست؛

مشتری سهامدار خوشبختی ماست…

ما و مشتریان بصورت هم افزا [سینرژیک] رشد می کنیم و به رفاه، خوشبختی و رستگاری خود نزدیک می شویم و به این «هم آفرینی» می گوییم. [Co-Creation]